--- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ยินดีต้อนรับ ---

ผู้บริหาร

ดร.ปัญญา หาแก้ว 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

นายวณัฐพงศ์  ทองคำ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

 

นายไพรัตน์ กลิ่นทับ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

E-service

สหวิทยาเขตบางมูลนาก

 สหวิทยาเขตบางมูลนาก

    โรงเรียนบางมูลนากวิทยาคม
ที่อยู่ : 
ตำบล : 
อำเภอ : บางมูลนาก
จังหวัด: พิจิตร
โทร. :  056-632811
E-mail :
          Website          Facebook

ผอ.วินัย ยุพจันทร์
    โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ
ที่อยู่ : หมู่ที่ 3 บ้านวังตะกู 
ตำบล : วังตะกู
อำเภอ : บางมูลนาก
จังหวัด: พิจิตร
โทร. : 056-693267
E-mail  :
            Website          Facebook

ผอ.พรพิพัฒน์ ตั้งจิตรวัฒนากูล
    โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์
ที่อยู่ : หมู่ที่ 8 บ้านโพทะเล
ตำบล : โพทะเล
อำเภอ : โพทะเล
จังหวัด: พิจิตร
โทร. : 056-681431
E-mail  :
          Website          Facebook
 
ผอ.ปัญญา บุญคง
    โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา
ที่อยู่ :  34  หมู่ที่ 5 บ้านบางคลาน
ตำบล :  บางคลาน
อำเภอ : โพทะเล
จังหวัด: พิจิตร
โทรศัพท์ :  056-030387
E-mail : phiboon.sc@gmail.com
            Website         Facebook
  
ผอ.ปุณยวีร์  ยอดทอง
    โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม
ที่อยู่ : หมู่ที่ 2 บ้านท่าเสา
ตำบล : ท่าเสา
อำเภอ : โพทะเล
จังหวัด: พิจิตร
โทร. : 056-638780
E-mail  :
          Website          Facebook
  
ผอ.ธัญญาภรณ์ นาจำปา
    โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม
ที่อยู่ : หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัว
ตำบล : ท่าขมิ้น
อำเภอ : โพทะเล
จังหวัด: พิจิตร
โทร. : 056-619654
E-mail  :
          Website          Facebook
  
ผอ.กฤษฎิ์พิศาล ศรีประเสริฐ
    โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม
ที่อยู่ : หมู่ที่ 12 บ้านแหลมรัง
ตำบล : แหลมรัง
อำเภอ : บึงนาราง
จังหวัด: พิจิตร
โทร.: 056-039780
E-mail  :
          Website          Facebook
 
ผอ.ศิรินาฎ เจาะจง
    โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม
ที่อยู่ : หมู่ที่ 7 บ้านหนองเค้าแมว
ตำบล : โพธิ์ไทรงาม
อำเภอ : บึงนาราง
จังหวัด: พิจิตร
โทร. : -
E-mail  :
          Website          Facebook
 
ผอ.จิรัฐิติกาล บุญอินทร์
ข้อมูล : สหวิทยาเขตบางมูลนาก เผยแพร่โดย : Super administrator View : 445

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการเยี่ยมชม