--- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ยินดีต้อนรับ ---

ผู้บริหาร

ดร.ปัญญา หาแก้ว 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

นายวณัฐพงศ์  ทองคำ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

 

นายไพรัตน์ กลิ่นทับ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

E-service

สารสนเทศ

ฐานข้อมูลจำนวนนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6

ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
 
 

รายชื่อโรงเรียนดีประจำตำบล

1. โรงเรียนเมธีพิทยา

2. โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า

3. โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา

4. โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม

5. โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม

6. โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม

 

 

รายชื่อโรงเรียนมาตรฐานสากล

1. โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม

2. โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์

3. โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

4. โรงเรียนตะพานหิน

 

 

รายชื่อโรงเรียนสะเต็มศึกษา

1. โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์

2. โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ

3. โรงเรียนสากเหล็กวิทยา

4. โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา

 

 

Best Practice

โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม

ประเภท ผลงาน วิชาการ ชื่อผลงาน แผ่นน้ำเพดานนาโน

วิธีปฏิบัติที่ดี good Practice

 

ประเภท ผลงาน กิจกรรมนักเรียน ชื่อผลงาน การพัฒนาทักษะงานอาชีพเรือยาวจำลองเเละสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice

 

โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม

ประเภท ผลงาน วิฃาการ ชื่อผลงาน 1. ชมรมคนรักตัวเลข 2. การเเปรรูปอาหาร 3. น้ำพริกริมบึง 4. แกะสลักผักเเละผลไม้  5. ฃุมนุมนาำศิลป์

วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice

 

ประเภท ผลงาน วิชาการ ชื่อผลงาน การพัฒนาทักษพกระบวนการคิดค้นหุ่นยนต์

วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice

 

โรงเรียนดงเสือเหลืองวิทยา

ประเภท ผลงาน กิจกรรมนักเรียน ชื่อผลงาน การส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬา

วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice

 

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์

ประเภท ผลงาน กิจกรรมนักเรียน ชื่อผลงาน โครงการต้นกล้าวัยใสใส่ใจผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียง และ ผู้พิการ

วิธีปฏิบัติที่ดี good Practice

 

ประเภท ผลงาน กิจกรรมนักเรียน ชื่อผลงาน กิจกรรมส่งเสริมเเละสืบสานนาฏไทยตามหลักเศรษกิจพอเพียง

วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice

 

ประเภท ผลงาน กิจกรรมนักเรียน ชื่อผลงาน สร้างวินัยร่วมกัน มุ่งมั่นสัญญา 5

วิธีปฏิบัติที่ดี good Practice

 

โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม

ประเภท ผลงาน กิจกรรมนักเรียน ชื่อผลงาน การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช็รูปเเบบ SANO Model สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่2 โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม

วิธีปฏิบัติที่ดี good Practice

 

โรงเรียนสากเหล็กวิทยา

ประเภท ผลงาน วิชาการ ชื่อผลงาน จิ๊กซอโครงสร้างเคมี 2 มิติ

วิธีปฏิบัติที่ดี good Practice

 

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม

ประเภท ผลงาน วิชาการ ชื่อผลงาน การจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา

วิธีปฏิบัติที่ดี good Practice

 

โรงเรียนตะพานหิน

ประเภท ผลงาน วิชาการ ชื่อผลงาน การทดลองเคมีเเบบย่อส่วนเรื่องปฏิกิริยาเคมีเเละความสัมพันธ์ทางมวลของทองเเดง

วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice

 

โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า

ประเภท ผลงาน กิจกรรมนักเรียน ชื่อผลงาน การสอนโครงงารอาชีพ

วิธีปฏิบัติที่ดี good Practice

 

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

ประเภท ผลงาน วิชาการ ชื่อผลงาน 1.ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2. โครงการบริหารจัดการด้วยระบบคุณธรรม (OBECQA)

วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice

 

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์

ประเภท ผลงาน กิจกรรมนักเรียน ชื่อผลงาน สถานศึกษายอดเยื่อม ระดับมัธยมศึกษาบูรณาการด้านนวัตกรรมเเละเทคโนโลยี ปี 2561 (ส่งงานตาม 9 เม.ย. 63)

วิธีปฏิบัติที่ดี good Practice

 

ประเภท ผลงาน กิจกรรมนักเรียน ชื่อผลงาน การพัฒนาระบบงานสารบรรณโดยใช้เทคโนโลยี Cloud Computing

วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice

 

โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม

ประเภท ผลงาน กิจกรรมนักเรียน ชื่อผลงาน การพัฒนาการเรียนศิปะสู่ความเป็นเลิศด้วยศิลปะภาพปะติดจากวัสดุธรรมชาติโดยการสอนเเบบ Active Learning

วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice

 

ประเภท ผลงาน กิจกรรมนักเรียน ชื่อผลงาน สร้างวินัยนัยร่วมกัน มุ่งมั่นสัญญา 5

วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice

 

ประเภท ผลงาน วิชาการ ชื่อผลงาน การฝึกความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ Best Practice

 

ประเภท ผลงาน กิจกรรมนักเรียน ชื่อผลงาน การพัฒนาทักษะการเล่นคนตรีไทยสู่ความเป็นเลิศ

วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice

ข้อมูล : สารสนเทศ เผยแพร่โดย : administrator View : 3475

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการเยี่ยมชม