--- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ยินดีต้อนรับ ---

ผู้บริหาร

ดร.ปัญญา หาแก้ว 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

นายวณัฐพงศ์  ทองคำ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

 

นายไพรัตน์ กลิ่นทับ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

E-service

ประวัติความเป็นมา

     ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564 ได้กำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 62 เขต คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 313/2564 สั่ง ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ได้แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คือ นายมานิตย์ นาคเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม มาปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตรเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคนแรก ปัจจุบันมีนายปัญญา หาแก้ว ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร
 
      และ เพื่อให้การขับเคลื่อนการบริหารและจัดการการศึกษามัธยมศึกษา ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย ต่อเนื่องและเกิดประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญ
 
     ในส่วนของจังหวัดพิจิตรขึ้น โดยตั้งอยู่ ณ อาคารหลวงพ่อเงินอุปถัมป์ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร  ดูแลบริการโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด จำนวน 30 โรงเรียน
ข้อมูล : ประวัติความเป็นมา เผยแพร่โดย : administrator View : 3769

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการเยี่ยมชม