--- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ยินดีต้อนรับ ---

ผู้บริหาร

ดร.ปัญญา หาแก้ว 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

นายวณัฐพงศ์  ทองคำ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

 

นายไพรัตน์ กลิ่นทับ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

E-service

บุคลากรสพม.พิจิตร

     
 
นายปัญญา หาแก้ว
ผอ.สพม.พิจิตร 
095-6213467
 
รองวณัฐ    
 นายวณัฐพงศ์ ทองคำ
รองผอ.สพม.พิจิตร
088-8165555
 
นายไพรัตน์ กลิ่นทับ
รองผอ.สพม.พิจิตร
081-4742287
     
 
นายพนม ไชยพรพัฒนา 
ศึกษานิเทศก์
064-2451523
นางนิตยา  เอี่ยมแดง
ศึกษานิเทศก์ 
062-3149959
นายชาญณรงค์  อินอิว
ศึกษานิเทศก์
095-6266619
     
   
นายชัยวุฒิ  แปงหล้า
ศึกษานิเทศก์
093-2619193
นางยุพร  เหลืองศรีสกุล
นักทรัพยากรบุคคล 
095-6376695
น.ส.พรประสิทธิ์ แก่นจันทร์
นักจัดการทั่วไป
062-9964864
     
 
 น.ส.สินีนาถ  เส็งหนองเบน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
096-8270265
 
น.ส.มุกดา  สุวรรณธนิกา
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
094-6158615
     
 
 น.ส.จริยา  แจ่มแจ้ง
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
063-6635466
 
นายเรวัต สุขโอสถ
เจ้าพนักงานธุรการ
 081-7070083
     
     
 นางณัฐนันท์  เรืองศรี
แม่บ้าน
097-6539623
   
     
     
     
ข้อมูล : บุคลากรสพม.พิจิตร เผยแพร่โดย : administrator View : 3729

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการเยี่ยมชม