--- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ยินดีต้อนรับ ---

ผู้บริหาร

ดร.ปัญญา หาแก้ว 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

นายวณัฐพงศ์  ทองคำ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

 

นายไพรัตน์ กลิ่นทับ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

E-service

การบริการประชาชน

การดำเนินงานการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

 

 

การดำเนินงานการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร

 

 

การดำเนินงานเกี่ยวกับการขอหนังสือรับรองประเภทต่าง ๆ

 

 

การดำเนินงานควบคุมและจัดทำ กพ.7 ของข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ ของศูนย์จังหวัดพิจิตร

 

 

การดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ของศูนย์จังหวัดพิจิตร

 
 

การจัดทำรายละเอียดเงินเดือน รายจ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องของข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ ศูนย์จังหวัดพิจิตร

 

 

การจัดทำรายละเอียด กบข. ในส่วนที่เกี่ยวข้องของข้าราชการครู ของศูนย์จังหวัดพิจิตร

 

 

การดำเนินงานส่งเงินรายได้แผ่นดิน/เงินฝากคลัง/เบิกเงินเกินส่งคืน/ส่งแทนเช็ดขัดข้อง ของศูนย์จังหวัดพิจิตร

 

 

การดำเนินงานควบคุมการเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงินของโรงเรียนของศูนย์จังหวัดพิจิตร

 

 

การบริการรับ-ส่งหนังสือ เอกสาร หลักฐานทางราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระหว่างศูนย์ประสานงานจังหวัดพิจิตร กับ สพม.41 (กำแพงเพชร)

1. โรงเรียนนำหนังสือราชการ เอกสารต่าง ๆ ฯลฯ ส่งมายังศูนย์ประสานงาน จังหวัดพิจิตร
2. ศูนย์ประสานงานจังหวัดพิจิตรจัดส่งหนังสือราชการ เอกสารต่าง ๆ ฯลฯ ไปยัง สพม.41
ข้อมูล : การบริการประชาชน เผยแพร่โดย : administrator View : 3431

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการเยี่ยมชม