--- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ยินดีต้อนรับ ---

ผู้บริหาร

ดร.ปัญญา หาแก้ว 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

นายวณัฐพงศ์  ทองคำ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

 

นายไพรัตน์ กลิ่นทับ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

E-service

กฎหมายระเบียบข้อบังคับ

 

 

 

 

 

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561

 

ระเบียบการเงินการคลัง

 

กฏระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ข้อมูล : กฎหมายระเบียบข้อบังคับ เผยแพร่โดย : administrator View : 3407

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการเยี่ยมชม