--- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ยินดีต้อนรับ ---

ผู้บริหาร

 

ดร.ปัญญา หาแก้ว 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

 

รองวนัดล

นายวณัฐพงศ์  ทองคำ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

 

นายไพรัตน์ กลิ่นทับ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

E-service

ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดสพม.พิจิตร

สหวิทยาเขตเมืองพิจิตร  

นายมานิตย์ นาคเมือง

ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม

อ. เมือง

นายชุมพล  สุวิเชียร

ผู้อำนวยการโรงเรียนสระหลวงพิทยา

อ. เมือง

   

นายสำราญ เขม้นกิจ

ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวดงชนูปถัมภ์

อ. เมือง

นายนิรุติ ครุฑหลวง

ผู้อำนวยการโรงเรียนเมธีพิทยา

อ. เมือง

   

นายกิตติทัต  อาจเอื้อ

ผู้อำนวยการโรงเรียนวังกรดพิทยา

อ. เมือง

นายสุชาติ  สิงห์สง่า

ผู้อำนวยการโรงเรียนวังทรายพูนวิทยา

อ. วังทรายพูน

   
   

นายทวี  เจริญหุ่น

ผู้อำนวยการโรงเรียนสากเหล็กวิทยา

อ. สากเหล็ก

 
   
สหวิทยาเขตสามง่าม  

นายโชคชัย  เทพสุริยวงศ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์

อ. สามง่าม

นายเชาว์  มาเนียม

ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงดิน

อ. สามง่าม

   

นายวิฑูรย์  คำจริง

ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรบารมีพิทยา

อ. วชิรบารมี

นางนิกูล  ทองหน้าศาล

ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโสนพิทยาคม

อ. วชิรบารมี

   

นางนพคุณ  ครุฑหลวง

ผู้อำนวยการโรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม

อ. วชิรบารมี

นายเพิ่มวิทย์  กฤษณาบรรพต

ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ

อ. วชิรบารมี

   

นายพีรพงศ์  หมอนทอง

ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม

อ. โพธิ์ประทับช้าง

นายสายัณห์  หอกุล

ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม

อ. โพธิ์ประทับช้าง

   
สหวิทยาเขตตะพานหิน  

นายทิว มนูญธรรม

ผู้อำนวยการโรงเรียนตะพานหิน

อ. ตะพานหิน

นายชัยชน  หน่อมาก

ผู้อำนวยการโรงเรียนวังสำโรงวังว้า

อ. ตะพานหิน

   

นายธีรวัช  อุดคำมี

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา

อ. ตะพานหิน

นายภิญโญ  ขาวพราย

ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา

อ. ทับคล้อ

   

นางสาวเอมอร  เสือปรางค์

ผู้อำนวยการโรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม

อ. ทับคล้อ

นางสาววรนารถ  ตันพานิช

ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจริญพิทยาคม

อ. ดงเจริญ

   
 

นายธนพล  ฉ่ำเพียร

ผู้อำนวยการโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม

อ. ดงเจริญ

 
   
สหวิทยาบางมูลนาก  

นายสมชาย  ยอดเพชร

ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยา

อ. บางมูลนาก

นางพรพิฒน์  ตั้งจิตรวัฒนากุล

ผู้อำนวยการโรงเรียนวังตระกูราษฎร์อุทิศ

อ. บางมูลนาก

   
   

นายวินัย  ยุพจันทร์

ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์

อ. โพทะเล

 

นายปุณยวีร์  ยอดทอง

ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา

อ. โพทะเล

   
   

นางสาวธัญญาภรณ์  นาจำปา

ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเสาพิทยาคม

อ. โพทะเล

นายกฤษฎิ์พิศาล  ศรีประเสริฐ

ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์

อ. โพทะเล

   

นางสาวปัญญา  โสดถานา

ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม

อ. โพธิ์ไทรงาม

นางสาวธัญญาภรณ์  นาจำปา

ผู้อำนวยการโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม

อ. โพธิ์ไทรงาม

ข้อมูล : ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดสพม.พิจิตร เผยแพร่โดย : administrator View : 252

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการเยี่ยมชม